คณะครุศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา (ค.บ.)
Facebook   Website  
• จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ.)
Facebook   Website  
• เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.)
• การประถมศึกษา (ค.บ.)
Facebook   Website  
• การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
Facebook   Website  
• วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
Facebook   Website  
• ศิลปศึกษา (ค.บ.)
Facebook   Website  
• พลศึกษา (ค.บ.)
Facebook   Website  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• นาฏยศิลป์ (ศป.บ.)
• นิติศาสตร์ (น.บ.)
• ภาษาจีน (ศศ.บ.)
Facebook   Website  
• ภาษาไทย (ศศ.บ.)
• ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ.)
• ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
• รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ)
• สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
• ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.)
• บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
• อาเซียนศึกษา (ศศ.บ.)
Facebook   Website  


ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.)
Facebook   Website  
• ภาษาไทย (ค.บ.)
• ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
• สังคมศึกษา (ค.บ.)
Facebook   Website  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
• เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)
• คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
• เคมี (วท.บ.)
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.บ.)
• จุลชีววิทยา (วท.บ.)
• ชีววิทยา (วท.บ.)
• เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)
• เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.)
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
• ฟิสิกส์ (วท.บ.)
• วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
• สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
• แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
• นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพลายเชน (วท.บ.)


ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
• เคมี (ค.บ.)
• คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
• ฟิสิกส์ (ค.บ.)
• ชีววิทยา (ค.บ.)

คณะวิทยาการจัดการ

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.)
• การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.)
• การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)
• การตลาด (บธ.บ.)
• การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
Facebook   Website  
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
• การบัญชี (บช.บ.)
• การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.)
• การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.)
• การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.)
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
• ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.)
• เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.)

วิทยาลัยการดนตรี

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.)
• ดนตรีไทย (ดศ.บ.)


ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.)
• ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (วท.บ.)
• เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
• การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.)
• วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.)
• ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)
• วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ (วศ.บ.)
• วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)
• ผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.)


ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

• เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (หลักสูตรต่อเนื่อง)